„ČTYŘLÍSTEK“

Název školní vzdělávací program jsme vybrali z důvodu propojenosti výchovně-vzdělávacího úsilí všech čtyř pracovišť (MŠ Šárka, MŠ Dvořákova, MŠ Libušinka,
MŠ Žešov).

Každé pracoviště představuje jeden lístek „Čtyřlístku“ a jejich společným záměrem je vychovat z dětí na konci jejich předškolního období jedinečnou a relativně samostatnou osobnost, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, jenž jsou na ně běžně kladeny a zároveň i ty, které je v budoucnu nevyhnutelně čekají.

Naše mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině a posiluje její výchovné působení. Zabezpečuje zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dítěte a jeho spokojené prospívání v souladu s jeho přirozeností. Učí dítě životu v sociální skupině, rozvíjí toleranci a vzájemnou empatii, buduje zdravé sebevědomí a sebejistotu, podporuje samostatnost dětí, učí je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání. Vede děti k tomu, aby uměly dobře komunikovat a vyjádřit svůj vlastní názor. Připravuje dítě ke vstupu do základní školy a k celoživotnímu učení. Naším cílem není vyrovnat výkony dětí, ale vyrovnat jejich vzdělávací šance a dbát na to, aby byla v plné míře respektována jejich vývojová specifika.

Součástí ŠVP je EVVO program„Krůček do přírody“a jednotlivá pracoviště mají podrobněji zpracované samostatné programy, které jsou součástí ŠVP a které blíže specifikují zaměření dané školy:
MŠ Šárka –„Učíme se venku “
MŠ Dvořákova – „Duha“
MŠ Libušinka – „Kamarádka příroda“
MŠ Žešov – „ Cestička za poznáním“

ŠVP „Čtyřlístek“ je otevřený a zavazující dokument, který vychází z požadavků
pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku dle RVP PV a respektuje jeho hlavní cíle:

  • rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání (podporovat a rozvíjet tělesnou zdatnost, zdraví, dovednost, obratnost, schopnost myšlení, rozhodování, učení, řeč)
  • osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost (svoboda
    a rovnost všech lidí, solidarita se slabými a ohroženými, hodnoty spojené se zdravím, životem, se životním prostředím, kulturní dědictví, tradice)
  • získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí (rozvíjet a poznávat sama sebe, potřeba a zájmy, sebevědomí, sebedůvěra, učíme se spolupracovat, akceptovat a tolerovat druhé)

 

Filozofie školy
Čtyřlístek je symbolem štěstí, proto chceme, aby naše mateřská škola byla místem šťastného dětství, kam se děti a také jejich rodiče rádi vrací. Kde je prostor pro uplatnění každého jednotlivce a všichni se cítí dobře a bezpečně, jsou respektovány jeho zájmy, potřeby
a individualita.

 

Poznámka – celý dokument je k dispozici v mateřské škole.