„POHYBOVÉ ČINNOSTI“

Probíhají každé liché úterý v měsíci od 15:00 hod. do 15:45 hod. pod vedením paní uč. Servusové

Hlavním záměrem „Pohybových činností“ je stimulovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost, rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti, vést ke zdravým životním návykům a postojům.

 

„ANGLIČTINA“

Probíhá každou lichou středu v měsíci pod vedením pí. učitelky Prausové, děti jsou rozděleny na dvě skupiny od 15:00 hod. do 15:30 hod. a od 15:30 do 16:00 hod.

Hlavním záměrem „Angličtiny“ je seznámení dětí s cizím jazykem. Děti si v rámci jednotlivých lekcí budou osvojovat základní slovní zásobu a nejběžnější fráze formou her, básniček a písniček.

 

„MOTORÁČEK“ 

Program je součástí třídního vzdělávacího programu 3. třídy Sluníček a probíhá každé sudé pondělí v měsíci od 8:15 hod. do 9:00 hod. pod vedením paní uč. Vedmochové

Hlavním záměrem „Motoráčku“ je rozvoj hrubé a následně jemné motoriky a především grafomotoriky prostřednictvím pohybových her. V každé lekci jsou prováděna grafomotorická cvičení na uvolnění ruky a křížová cvičení na posílení a rozvoj spolupráce mozkových hemisfér. Kombinace pohybu a grafomotorických cvičení je ideální variantou jak vašim dětem umožnit radost, zábavu a současně zajistit co nejlepší přípravu na zahálení školní docházky.

 

„TANCUJ S NÁMI ….“

Probíhá každé sudou středu v měsíci od 15:00 hod. do 16:00 hod. pod vedením paní uč. Kubíčkové

Hlavním záměrem „Tancuj s námi …“ je rozvoj pohybové koordinace a vnímání rytmu. Děti se v prvních hodinách lehce dotknou významu pojmu tanec, jeho historii a informují se zábavnou formou o jeho rozdělení. Následovat budou rytmická cvičení, správné držení těla a nedílnou součástí tance bude seznámení se s tóny a jejich náladami. Budeme postupovat od jednoduchých choreografií až po ty těžší, které pro děti budou skvělým pomocníkem pro rozvíjení pozornosti, paměti a sladění pohybu s hudbou.