Pracoviště MŠ Libušinka 18 je součástí subjektu MŠ Prostějov, Šárka 4a.

Celková kapacita MŠ je 81 dětí. Děti jsou rozděleny do tří tříd částečně podle věku.

1. třída – Berušky (děti od 2,5-4 let)

2. třída – Motýlci (děti od 4,5-7let)

3. třída – Včelky (děti od 4,5-7 let)

Provoz MŠ Libušinka 18 je od 6.30 – 17.00 hod.

Mateřská škola byla postavena v roce 1977 uprostřed sídliště Libušinka. Je to typizovaná jednopatrová budova, kde se nachází tři třídy moderně vybavené nábytkem, který vyhovuje věku dětí. Hry a hračky jsou dětem volně přístupné. V každé třídě jsou dvě učitelky a jedna provozní pracovnice. Vedením MŠ je pověřena vedoucí učitelka a současně zástupkyně ředitelky MŠ, která odpovídá za chod pracoviště ředitelce školy sídlící v MŠ Šárka 4a, Prostějov. Součástí mateřské školy je školní jídelna, která v roce 2018 získala certifikát „Zdravá školní jídelna.“

Škola je umístěna v prostorné zahradě, která byla revitalizována a doplněna novými herními prvky v přírodním stylu. Mimo jiné zde naleznete pískovnu, hranolkoviště, mlhoviště, bludiště, kameniště. Děti mají možnost pozorovat hmyz v broukovišti či hmyzím domku, pěstovat zeleninu a bylinky ve vyvýšených záhonech, rozvíjet motoriku na balančním chodníku a vyvýšené lávce. Vzrostlé stromy zde tvoří přirozenou ochranu před slunečním zářením.

Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Čtyřlístek„, vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (§ 3 školského zákona).
Je zaměřeno na celkový rozvoj osobnosti dítěte, jeho učení, získávání hodnot a postojů, a to v elementární podobě, přiměřeně jejich věku.

Naší snahou je vést děti k tomu, aby byly jedinečnými osobnostmi, s vlastním názorem, schopné dívat se kolem sebe, přemýšlet a samostatně jednat, chovat se zodpovědně nejen k lidem, ale i k přírodě a věcem. Umět nejen přijímat, ale i dávat, získat dovednosti, návyky a vědomosti, které pro ně budou užitečné při cestě za dalším vzděláním a také na cestě celým životem.

Doplňujícími aktivitami vzdělávacího programu jsou dle možností návštěvy divadla, ekocentra IRIS, dopravního hřiště, knihovny, hvězdárny apod. Pořádáme zajímavé exkurze, výlety do přírody a vycházky s cílem poznávat naše město Prostějov.

Z EF škola čerpá finanční prostředky na další činnosti, které podporují praktické dovednosti dětí. Organizujeme tzv. projektové dny zaměřené na konkrétní poznávání pracovních dovedností, řemesel, povolání, přírody, kulturního prostředí, polytechniky atd., a to přímo s odborníky z praxe.

Důležitou součástí života MŠ je spolupráce s rodiči a dalšími oporami školy – Pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálním pedagogickým centrem, OSPOD a dalšími.